Welkom

In Nederland zien wij een toename van kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan. Het betreft jongeren die wel leerplichtig zijn maar waarbij het aanbod aan deze kinderen er niet op toegerust is om een omgeving te creëren waarbinnen ook deze jongeren kunnen leren. Het leerbaarheidonderzoek richt zich op de leerbaarheid van kinderen en jeugdigen met multidimensionale problematiek.

Deze cursus biedt de mogelijkheid om het leerbaarheidonderzoek uit te voeren en te doorgronden.
Om te komen tot het methodisch onderzoeken van de leerbaarheid zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  1. het gaat niet om het doen van een nieuw psychologisch of psychiatrisch onderzoek
  2. het gaat niet om het inventariseren van wat een leerling “niet” kan, maar om wat een leerling nog wel kan leren en wat hiervoor nodig is
  3. het gaat om het in lijn krijgen van de kennis en ervaring opgedaan rondom deze leerling in het verleden én heden en de verwachtingen ten aanzien van de toekomst
  4. het gaat erom een heldere uitspraak te kunnen doen over de rol die de leerling zelf, zijn of haar ouder(s)/verzorger(s), zijn of haar leerkracht en de context van de school spelen

Het gaat om een interactief en creatief proces waarin integratie ontstaat tussen alle betrokkenen bij het leerproces (leerling, ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, orthopedagoog, behandelaars en andere relevante betrokkenen).

Het denkmodel is aanvullend op alle bestaande onderzoeken en derhalve niet vervangend voor andere onderzoeksmethodieken. Het leerbaarheidonderzoek is een praktijkgericht onderzoek. Het leerbaarheidonderzoek bestaat uit een dossieronderzoek en uit het interviewen van het kind en alle betrokkenen bij het kind. Deze gegevens worden geordend in een matrix.

Door categorieën te beschrijven in de regulatieontwikkeling als “waarnemingskader” is een theoretisch raamwerk te construeren. Dit raamwerk zal tijdens de cursus worden gepresenteerd.

Een site van WebZenz.